[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników https://www.herbarium.dominikanki.pl („strona”), Herbarium sp. z o.o. (Administrator) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony („Użytkownicy”). Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony. Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa i zgody Użytkownika. Administrator zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.   Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez stronę.

§1

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Herbarium świętego Dominika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 36, 30-227 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000829070, o kapitale zakładowym 20.000 złotych, w całości wpłaconym, NIP 6772451160, REGON 385580358 . 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

§2

1. Administrator  przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1) W celu realizacji obsługi procesu dokonywania zakupu i dostawy towarów przez Użytkownika;
2) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
3) W celu obsługi reklamacji na działanie strony oraz reklamacji związanych z działaniem sklepu;
4) W celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników;
5) W celu komunikacji z Użytkownikami, a także obsługi procesu zwrotu towarów i odstąpienia od umowy zawartej na odległość - przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2. Administrator przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:

1) Archiwalnych;
2) Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
3) Rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości). - przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

Na stronie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników.

§5

1. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności strony, tj. dokonuje zakupów. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udostępnia się dane w celu obsługi procesu realizacji płatności za zakupy, a także innych podmiotów IT, które obsługują stronę.
2. Administrator jest obowiązany również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Udostępniając dane Użytkowników Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

1) Imię i nazwisko;
2) Adres e-mail;
3) Miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu;
4) Numer telefonu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania sprzedaży.

§8

1. Użytkownik ma prawo do:

1) Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
2) Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Żądania usunięcia danych;
4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) Żądania przeniesienia danych osobowych;
6) Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.

2. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: herbarium@dominikanki.pl

§9

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług lub odstąpić od umowy.
2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Administrator przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Administrator zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

Administrator podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Administrator stosuje dostępne jemu najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

1. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Administrator, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Z Administratorem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail herbarium@dominikanki.pl.
3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.