§1

[Definicje]

1. Strona – sklep internetowy, a więc stronę internetową poprzez którą można dokonać zakupu towarów wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
2. Herbarium św. Dominika  - Herbarium św. Dominika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 36, 30-227 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000829070, o kapitale zakładowym 20.000 złotych, w całości wpłaconym, NIP 6772451160, REGON 385580358.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
5. Pośrednik usług finansowych – DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Usługa – umożliwienie zakupu towarów oferowanych przez Herbarium św. Dominika  na stronie, umożliwienie zapłaty za zakupione towary za pomocą usług Pośrednika usług finansowych, a także umożliwienie kontaktu z Herbarium św. Dominika, w tym zapisu na newsletter.

§2

[Postanowienia ogólne]

1. Strona służy do prezentacji produktów oraz umożliwienia Użytkownikom ich zakupu, a także do komunikacji z Użytkownikami w związku z realizacją zakupów oraz obsługą procesu reklamacji, zwrotu towarów itd.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Strony ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności.

§3

[Warunki techniczne korzystania ze Strony, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

1. Dla skutecznego korzystania ze strony, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

a. Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;
b. Dostęp do internetu;
c. Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
d. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§4

[Ostrzeżenie]

Herbarium św. Dominika przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się z korzystaniem ze sklepów internetowych, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Herbarium św. Dominika dołoży wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§5

[Ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Herbarium św. Dominika.
2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument Polityka prywatności, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§5

[Płatność za produkty]

1. Płatności za produkty w sklepie dokonuje się bądź poprzez przelew(dokonanie którego jest możliwe również z wykorzystaniem funkcjonalności dostarczonych przez DotPay, PayPro), bądź też w drodze płatności za pobraniem.
2. Do ceny produktu dolicza się koszt przesyłki.
3. Szczegóły płatności określa również Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część regulaminu.

§6

[Dostawa]

1. Towary są wysyłane niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, lecz nie później niż 24 godziny od zaksięgowania.
2. Towary są wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej – w zależności od wybranej opcji i zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie.
3. Wysyłka jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dokonania zakupu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – koszty dostawy i sposób zapłaty są ustalane indywidualnie.
4. Szczegóły dostaw określa również Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część regulaminu.

§7

[Newsletter]

1. Herbarium św. Dominika może wysyłać do Użytkowników, którzy dokonają zapisu za pośrednictwem strony newstletter.
2. Newsletter będzie zawierał informacje o produktach oraz inne informacje związane z zielarstwem, zdrowym stylem życia, a także powiadomienia o wydarzeniach, spotkaniach itd.

§8

[Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy]

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: herbarium@dominikanki.pl
2. Herbarium św. Dominika informuje, że konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnia się na stronie.
3. Herbarium św. Dominika nie później niż w terminie 7 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9

[Zmiany Regulaminu]

1. Herbarium św. Dominika ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na stronie.

§10

[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie, z zastrzeżeniem §9. 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Herbarium św. Dominika, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pisząc na adres e-mail: herbarium@dominikanki.pl